Klient Indywidualny

Dla Klientów indywidualnych (osób fizycznych) Kancelaria świadczy usługi w zakresie m.in. prawa administracyjnego i cywilnego poprzez:

 • udzielanie porad prawnych,
 • sporządzanie opinii prawnych, projektów umów, pism procesowych oraz korespondencji kierowanej do organów administracji publicznej,
 • udział w negocjacjach mających na celu zawarcie umowy,
 • reprezentowanie Klientów przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi oraz organami administracji publicznej.

Z przykładowymi zagadnieniami, w jakich Kancelaria świadczy pomoc prawną dla osób fizycznych mogą Państwo zapoznać się poniżej.


PRAWO ADMINISTRACYJNE


 • Ustawa – Prawo budowlane:
  • uzyskanie pozwolenia na: budowę, użytkowanie obiektu lub jego części, wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu,
  • przeniesienie pozwolenia na budowę,
  • zatwierdzenie projektu budowlanego, rozbiórki budowli lub innego obiektu budowlanego,
  • dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenia obiektu do stanu pierwotnego, opróżnienia obiektu lub jego części, wykonania określonych robót budowlanych,
  • zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego. 
 • Ustawa o gospodarce nieruchomości:
  • aktualizacja opłaty za użytkowanie wieczyste,
  • wywłaszczenie nieruchomości i ich zwrot,
  • uzyskanie odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości,
  • scalenie oraz podział nieruchomości,
  • przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
 • Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
  • uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
  • roszczenia odszkodowawcze związane z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą,
  • zaskarżenie planu miejscowego do sądu administracyjnego.
 • Zastępstwo procesowe przed organami administracji publicznej oraz przed sądami administracyjnymi.

PRAWO CYWILNE I POSTĘPOWANIE CYWILNE


 • przygotowywanie i opiniowanie umów (np. umowa najmu, dzierżawy, o dzieło, zlecenia, sprzedaży),
 • prowadzenie negocjacji mających na celu zawarcie umowy,
 • sporządzanie opinii prawnych i przygotowywanie projektów ugód,
 • obsługa prawna nieruchomości, m.in.:
  • tworzenie projektów pism, korespondencji i dokumentów do właściwych urzędów administracji publicznej i sądów, jak również innych podmiotów,
  • przygotowywanie i opiniowanie umów związanych z zarządzaniem i gospodarowaniem nieruchomościami,
  • zbieranie i gromadzenie informacji o stanie prawnym nieruchomości,
  • podejmowanie działań mających na celu regulowanie stanu prawnego nieruchomości (ochrona własności i ochrona posiadania, zniesienie współwłasności nieruchomości, prowadzenie spraw wieczystoksięgowych, ustanawianie służebności),
 • dochodzenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów,
 • zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych.