Klient biznesowy

Dla Klientów biznesowych Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną poprzez:

 • doradzwo prawne i sporządzanie opinii prawnych,
 • sporządzanie projektów umów, pism procesowych, wniosków, aktów wewnętrznych oraz korespondecji kierowanej do organów administracji publicznej,
 • udział w negocjacjach mających na celu zawarcie umowy lub ugody,
 • zastępstwo procesowe w postępowaniach administracyjnych i sądowych.

Ponadto Klienci biznesowi mogą skorzystać z dedykowanych szkoleń na zamówienie.

Przykładowe zagadnienia, w zakresie których Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną Klientów biznesowych podano poniżej.


PRAWO ADMINISTRACYJNE


 • Ustawa – Prawo budowlane oraz ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
  • uzyskanie pozwolenia na: budowę, użytkowanie obiektu lub jego części, wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu,
  • przeniesienie pozwolenia na budowę,
  • zatwierdzenie projektu budowlanego, rozbiórki budowli lub innego obiektu budowlanego,
  • zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego,
  • uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami:
  • scalenie oraz podział nieruchomości,
  • aktualizacja opłaty za użytkowanie wieczyste,
  • przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo właności.
 • Ustawa – Prawo ochrony środowiska oraz ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie:
  • żądania wykupu nieruchomości w przypadkach ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w związku z ochroną zasobów środowiska,
  • postępowania związane z oceną oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
  • uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
  • dostęp do informacji o środowisku,
  • uzyskanie pozwoleń na wprowadzenie do środowiska substancji lub energii i pozwoleń zintegrowanych,
  • kary pieniężne za naruszenie wymagań ochrony środowiska.
 • Ustawa o ochronie danych osobowych:
  • zbiór danych osobowych i ich rejestracja,
  • przetwarzanie danych osobowych – prawa i obowiązki administratorów danych osobowych.
 • Ustawa – Prawo farmaceutyczne oraz ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych:
  • uzyskanie pozwoleń na wytwarzanie i dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych oraz zmiany tych pozwoleń,
  • reklama produktów leczniczych,
  • rejestracja produktów leczniczych,
  • uzyskanie zezwoleń na prowadzenie apteki.

PRAWO CYWILNE I POSTĘPOWANIE CYWILNE


 • przygotowywanie i opiniowanie umów,
 • prowadzenie negocjacji mających na celu zawarcie umowy lub zawarcie ugody,
 • sporządzanie opinii prawnych i przygotowywanie projektów ugód,
 • tworzenie projektów pism, korespondencji i dokumentów do właściwych urzędów administracji publicznej i sądów, jak również innych podmiotów,
 • dochodzenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów.

PRAWO KORPORACYJNE


 • zakładanie i rejestrowanie spółek osobowych, jak również kapitałowych oraz dokonywanie zmian ich dotyczących,
 • tworzenie spółek,
 • opiniowanie umów i statutów spółek,
 • zaskarżanie uchwał organów spółki,
 • obsługa zgromadzeń wspólników i reprezentowanie wspólników, oraz obsługa walnych zgromadzeń i reprezentacja akcjonariuszy.

ZASTĘPSTWO PROCESOWE W POSTĘPOWANIACH ADMINISTRACYJNYCH I SĄDOWYCH